Anasayfa
15 Şubat 2019, Cuma

Karapınar 3.1°C
English (UK)

Yabancı Sermayeye İlişkin İşlemler

YABANCI SERMAYELİ ORTAĞI BULUNAN ŞİRKETLERİN TESCİLİNDE İSTENEN EVRAKLAR

 1. Şirketin kurulu bulunduğu devletin kanunlarına göre , Apostil Şerhini içeren faaliyet belgesi (Aslı ve 2 Adet Noter Onaylı Tercümesi) (Merkezin bulunduğu yabancı memlekette Ticaret Siciline karşılık olan herhangi bir resmi teşekkül bulunmadığı taktirde bu belge işletmenin bulunduğu yerdeki resmi Türk makamlarınca düzenlenir.
 2. Yabancı ortak tüzel kişi ise şirketin, Apostil Şerhi içeren veya ilgili ülkedeki Resmi Tük Konsolosluğunca onaylanmış iştirak kararı (Aslı ve 2 Adet Noter Onaylı Tercümesi)
 3. İştirak eden şirketi yeni kurulacak şirkette temsil edecek olan gerçek kişinin pasaport sureti.(2 Adet Noter Onaylı Tercümesi)
 4. Yeni şirkete ortak olan yabancı uyruklu gerçek kişilerin pasaport sureti (2 Adet Noter Onaylı Tercümesi)
 5. Yeni şirkete ortak olan yabancı uyruklu gerçek kişiler bu şirkette imzaya yetkili olacaklar ise şirket ünvanına göre imza beyannamesi. (2 Adet Aslı ve 1 Adet Noter Onaylı Tercümesi) 
 • Eğer bu belge yabancı bir ülkede çıkarılacak ise Apostil Şerhini içermesi veya ilgili ülkedeki Resmi Tük Konsolosluğunca onaylanmış aslı ve Tercüme edilmiş nüshasının gelmesi lazımdır.
 • Yabancı uyrukluların vergi dairesinden alınmış geçici Vergi Kimlik numarası olmadan Şirket kuramazlar ve ortak olamazlar. Vergi Kimlik numaraları Ana sözleşmede gösterilmek zorundadır. (4358 Sayılı Kanun) ve bu belgeyi Ticaret Sicili Müdürlüğü'ne  ibraz etmek zorundadır. 

 

MERKEZİ TÜRKİYE DIŞINDA BULUNAN TİCARİ İŞLETME VEYA TİCARET ŞİRKETİNİN ŞUBESİNİN AÇILIŞI 

KURULUŞ

 1. Ticaret Sicili Müdürlüğü’ne Dilekçe (Şube imza yetkilisi tarafından imzalanmalı, vekaleten imzalanmış ise vekaletin aslı veya onaylı sureti eklenmeli, Şubenin bağlı olacağı vergi dairesi belirtilmeli, ekindeki evrak dökümünü içermelidir..)
 2. Ticaret Odası Başkanlığı’na Dilekçe (Şube imza yetkilisi tarafından imzalanmalı, vekaleten imzalanmış ise vekaletin aslı veya onaylı sureti eklenmeli, Şubenin bağlı olacağı vergi dairesi belirtilmeli, ekindeki evrak dökümünü içermelidir..)
 3. Merkezin yetkili organının şube açma kararı.

( aslı ve çevirisi yapılmış bir nüshası, bu belgenin, şirketin tabi bulunduğu ülkedeki noterler tarafından ve o ülkedeki Türk Konsolosluğu veya Türkiye’deki Dışişleri Bakanlığı tarafından ya da Yabancı Resmi Belgelerin Tasdiki Mecburiyetinin Kaldırılması Sözleşmesi hükümlerine göre onaylanmış ve bunların noterden onaylı Türkçe çevirilerinin de yaptırılmış olması gerekir.)

4.  Şube açacak merkezin unvanı, türü, işletme konusu, sermayesinin türü ve tutarı, kuruluş tarihi, sicil numarası, tabi olduğu hukuk, Avrupa Birliği üyesi olup olmadığı, internet sitesi, şubenin unvanı ve şubeye ayrılmış sermaye tutarı, şubeyi mahkemeler dahil, özel kuruluşlar ve kamu kuruluşları nezdinde tam yetkili olarak temsil edecek kişi veya kişilerin adı, soyadı ve adresi ile şubenin adresini içeren merkezin yetkilileri tarafından imzalanmış beyannamenin aslı ve bir nüsha çevirisi

5.  Merkez işletmenin güncel sicil kayıtlarını içeren belgenin ve şirketlerde şirket sözleşmesinin onaylı birer örneği ile birer nüsha çevirisi  

( Bu belgelerin, şirketin tabi bulunduğu ülkedeki noterler tarafından ve o ülkedeki Türk Konsolosluğu veya Türkiye’deki Dışişleri Bakanlığı tarafından ya da Yabancı Resmi Belgelerin Tasdiki Mecburiyetinin Kaldırılması Sözleşmesi hükümlerine göre onaylanmış ve bunların noterden onaylı Türkçe çevirilerinin de yaptırılmış olması gerekir.)

6.  Türkiye’deki şubeyi mahkemeler dahil, özel kuruluşlar ve kamu kuruluşları nezdinde tam yetkili olarak temsil edecek kişi veya kişiler için düzenlenen vekaletnamenin aslı ve çevirisi

(Bu belgenin yurt dışında düzenlenmesi halinde, şirketin tabi bulunduğu ülkedeki noterler tarafından ve o ülkedeki Türk Konsolosluğu veya Türkiye’deki Dışişleri Bakanlığı tarafından ya da Yabancı Resmi Belgelerin Tasdiki Mecburiyetinin Kaldırılması Sözleşmesi hükümlerine göre onaylanmış ve bunların noterden onaylı Türkçe çevirilerinin de yaptırılmış olması gerekir.)

7.  Var ise yabancı uyruklu müdürün onaylı pasaport sureti ve Türkiye'de ikamet ediyor ise onaylı ikamet teskeresi (Yerleşim yeri Türkiye’de buluan en az 1 müdür atanmalıdır.)

8.  Şubeyi temsil edecek kişi veya kişilerin şube ünvanı altında  noter onaylı imza örnekleri

9.  Kuruluş bildirim formu ( 3 nüsha )

10. Oda kayıt beyannamesi (Yetkililerce imzalanmalı, yetkililerin resimleri bulunmalıdır.)

 

Şube unvanı aşağıdaki şekilde tespit edilecektir.

Yabancı firmaların Türkiye’ de açılacak ilk şubelerinin unvanı;

“Merkez unvanı + merkezin bulunduğu ülke + Karapınar Merkez Şubesi “ şeklinde belirlenmelidir.

Merkez şubenin açılışından sonra açılan diğer şube unvanlarında “Merkez” kelimesine yer verilmeyecektir.

 

TEMSİL VE İLZAM

 1. Ticaret Sicili Müdürlüğü’ne Dilekçe (Şube imza yetkilisi tarafından imzalanmalı, vekaleten imzalanmış ise vekaletin aslı veya onaylı sureti eklenmeli, Şubenin bağlı olacağı vergi dairesi belirtilmeli, ekindeki evrak dökümünü içermelidir..)
 2. Ticaret Odası Başkanlığı’na Dilekçe (Şube imza yetkilisi tarafından imzalanmalı, vekaleten imzalanmış ise vekaletin aslı veya onaylı sureti eklenmeli, Şubenin bağlı olacağı vergi dairesi belirtilmeli, ekindeki evrak dökümünü içermelidir..)
 3. Merkezin yetkili organının veya yetkileri bulunmak kaydıyla şube müdürü/lerinin şube yetkilisi ile ilgili kararı .(1 asıl 2 fotokopi) ( aslı ve çevirisi yapılmış iki nüshası, bu belgenin, şirketin tabi bulunduğu ülkedeki noterler tarafından ve o ülkedeki Türk Konsolosluğu veya Türkiye’deki Dışişleri Bakanlığı tarafından ya da Yabancı Resmi Belgelerin Tasdiki Mecburiyetinin Kaldırılması Sözleşmesi hükümlerine göre onaylanmış ve bunların noterden onaylı Türkçe çevirilerinin de yaptırılmış olması gerekir.)
 4. Şube temsilcisinin şube unvanı ile düzenlenen noter onaylı imza beyannamesi (1 asıl 1 fotokopi)
 5. Şube yetkilisi TC uyruklu ise T.C. Kimlik dökümü yabancı uyruklu ise  tercüme edilmiş noter onaylı pasaport sureti. (1 asıl 1 fotokopi) ve vergi numarası dökümü
 6. Şube yetkilisinin görevi kabul ettiğine dair imzaları noter onaylı belge

ADRES NAKLİ

 1. Ticaret Sicili Müdürlüğü’ne Dilekçe (Şube imza yetkilisi tarafından imzalanmalı, vekaleten imzalanmış ise vekaletin aslı veya onaylı sureti eklenmeli, Şubenin bağlı olacağı vergi dairesi belirtilmeli, ekindeki evrak dökümünü içermelidir..)
 2. Ticaret Odası Başkanlığı’na Dilekçe (Şube imza yetkilisi tarafından imzalanmalı, vekaleten imzalanmış ise vekaletin aslı veya onaylı sureti eklenmeli, Şubenin bağlı olacağı vergi dairesi belirtilmeli, ekindeki evrak dökümünü içermelidir..)
 3. Merkezin yetkili organının adres değişikliği hakkında kararı. (1 asıl 2 fotokopi) ( aslı ve çevirisi yapılmış iki nüshası, bu belgenin, şirketin tabi bulunduğu ülkedeki noterler tarafından ve o ülkedeki Türk Konsolosluğu veya Türkiye’deki Dışişleri Bakanlığı tarafından ya da Yabancı Resmi Belgelerin Tasdiki Mecburiyetinin Kaldırılması Sözleşmesi hükümlerine göre onaylanmış ve bunların noterden onaylı Türkçe çevirilerinin de yaptırılmış olması gerekir.)

 

TASFİYEYE GİRİŞ

 1. Ticaret Sicili Müdürlüğü’ne Dilekçe (Şube imza yetkilisi tarafından imzalanmalı, vekaleten imzalanmış ise vekaletin aslı veya onaylı sureti eklenmeli, Şubenin bağlı olacağı vergi dairesi belirtilmeli, ekindeki evrak dökümünü içermelidir..)
 2. Ticaret Odası Başkanlığı’na Dilekçe (Şube imza yetkilisi tarafından imzalanmalı, vekaleten imzalanmış ise vekaletin aslı veya onaylı sureti eklenmeli, Şubenin bağlı olacağı vergi dairesi belirtilmeli, ekindeki evrak dökümünü içermelidir..)
 3. Merkezin yetkili organının tasfiyeye girişe ilişkin kararı (1 asıl 2 fotokopi)( aslı ve çevirisi yapılmış iki nüshası, bu belgenin, şirketin tabi bulunduğu ülkedeki noterler tarafından ve o ülkedeki Türk Konsolosluğu veya Türkiye’deki Dışişleri Bakanlığı tarafından ya da Yabancı Resmi Belgelerin Tasdiki Mecburiyetinin Kaldırılması Sözleşmesi hükümlerine göre onaylanmış ve bunların noterden onaylı Türkçe çevirilerinin de yaptırılmış olması gerekir.)
 4. Tasfiye memurunun tasfiye halinde şube unvanı ile düzenlenen noter onaylı imza beyannamesi (1 asıl 1 fotokopi)
 5. Tasfiye memurunun TC kimlik numarası dökümü
 6. Tasfiye memurunun görevi kabul ettiğine dair imzaları noter onaylı belge

 

TASFİYE SONU

 1. Ticaret Sicili Müdürlüğü’ne Dilekçe (Şube imza yetkilisi tarafından imzalanmalı, vekaleten imzalanmış ise vekaletin aslı veya onaylı sureti eklenmeli, Şubenin bağlı olacağı vergi dairesi belirtilmeli, ekindeki evrak dökümünü içermelidir..)
 2. Ticaret Odası Başkanlığı’na Dilekçe (Şube imza yetkilisi tarafından imzalanmalı, vekaleten imzalanmış ise vekaletin aslı veya onaylı sureti eklenmeli, Şubenin bağlı olacağı vergi dairesi belirtilmeli, ekindeki evrak dökümünü içermelidir..)
 3. Merkezin yetkili organının tasfiye bilançosunun kabulüne dair karar alacaklıları 3.defa davetten itibaren 1 yıl sonra alınabilir.
 4. Merkezin yetkili organının tasfiye bilançosunun kabulüne dair karar (1 asıl 2 fotokopi) ( aslı ve çevirisi yapılmış iki nüshası, bu belgenin, şirketin tabi bulunduğu ülkedeki noterler tarafından ve o ülkedeki Türk Konsolosluğu veya Türkiye’deki Dışişleri Bakanlığı tarafından ya da Yabancı Resmi Belgelerin Tasdiki Mecburiyetinin Kaldırılması Sözleşmesi hükümlerine göre onaylanmış ve bunların noterden onaylı Türkçe çevirilerinin de yaptırılmış olması gerekir.)
 5. Merkezin yetkili organı tarafından onaylanmış, karar tarihi itibariyle düzenlenmiş, tasfiye halinde şube kaşesi ile tasfiye memuru tarafından imzalanmış son ve kati bilanço (2 nüsha)