Anasayfa
21 Haziran 2024, Cuma
English (UK)

Kollektif Şirketler

Kollektif şirket; ticari işletmeyi bir ticaret unvanı altında işletmek amacıyla gerçek kişiler arasında kurulan ve ortaklardan hiçbirisinin

sorumluluğu şirket alacaklılarına karşı sınırlandırılmamış şirkettir.

Kollektif şirket mukavelesi yazılı şekle tabidir, mukaveledeki imzaların noterce tasdiki şarttır.

Kollektif şirket mukavelesinde bulunması zorunlu hususlar şunlardır;

 • 1. Ortakların ad ve soyadları, ikametgâh ve uyrukları ile T.C. Kimlik numaraları (yabancı uyrukluların vergi numarası veya yabancılara
 • mahsus kimlik numarası) belirtilecek
 • 2. Şirketin kollektif olduğu
 • 3. Ticaret unvanı ve merkezi
 • 4. Çalışma konusu
 • 5. Her ortağın sermaye olarak koymayı taahhüt ettiği sermaye türü, tutarı
 • 6. Şirketi temsile yetkililer ve temsil şekli


Kollektif şirketin ticaret ünvanı bütün ortakların veya ortaklardan birinin ad ve soyadıyla şirket nevini gösterecek bir

ibareyi ihtiva etmelidir.

KURULUŞ

 

 • 1. Hükmi Şahıs Dilekçesi
 • 2. Tüm ortaklarca imzalanmış ve imzaları noter onaylı ana sözleşme (2 adet)
 • 3. Şirket yetkililerinin şirket ünvanı altında Ticaret Sicili Müdürlüklerince düzenlenmiş imza beyannamesi (1 adet )
 • 4. Kollektif şirket serbest bölgede kuruluyor ise Serbest Bölgeler Genel Müdürlüğünden alınan izin yazısının aslı

 

ANA SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİĞİ

 

 • 1. Dilekçe
 • 2. Tüm ortaklarca imzalanmış ve imzaları noter onaylı tadil mukavelesi (2 adet )
 • 3. Yabancı uyruklu ortak/yetkili girişi var ise tercümesi noterden onaylı pasaportu, yeni yetkililerin şirket unvanı altında
 • Ticaret Sicili Müdürlüklerince düzenlenmiş imza beyannamesi (1 adet) ibraz edilmeli, tadil mukavelesinde TC kimlik numaraları
 • (yabancı uyrukluların vergi numarası veya yabancılara mahsus kimlik numarası) belirtilmelidir.
 • 4. Ana sözleşme değişikliği şirketin süre maddesi ile ilgili ise; şirketin faaliyetini sürdürdüğü ve tasfiye işlemlerinin başlamadığı
 • mahkemece atanmış bilirkişi raporu veya yeminli mali müşavir raporu veya serbest muhasebeci mali müşavir raporuyla
 • tevsik edilmelidir.

 

ŞUBE AÇILIŞI

 

 • 1. Hükmi Şahıs Dilekçesi
 • 2. Şube açılışına ilişkin imzaları noter onaylı tadil mukavelesi veya karar (1 adet )
 • 3. Şube temsilcilerinin şube unvanı altında düzenlenen Ticaret Sicili Müdürlüklerince düzenlenmiş imza beyannamesi (1 adet) 
 • 4. Merkez başka ilde ise merkezin sicil kaydının onaylı örneği
 • 5. Merkez başka ilde ise merkez sicil müdürlüğünden sicil tüzüğünün 55. maddesine göre alınan belge

 

MERKEZİ BAŞKA BİR SİCİLİN GÖREV ALANINDA BULUNAN KOLLEKTİF ŞİRKETİN SİLİFKE’YE MERKEZ NAKLİ

 

 • 1. Hükmi Şahıs Dilekçesi
 • 2. Merkezin bulunduğu sicil müdürlüğünce tescil edilen hususlara ait onaylı evrak ile bunların yayımlandığı Türkiye Ticaret Sicili Gazeteleri
 • 3. Eski sicil müdürlüğünden ticaret sicili yönetmeliğinin 111. maddesine göre alınan merkez nakli belgesi
 • 4. Merkez nakline ilişkin imzaları noter onaylı tadil mukavelesi (2 adet)

 

TASFİYE

 

 • 1. Dilekçe
 • 2. Tasfiye memurlarının, “tasfiye halinde” ibaresi eklenmiş ticaret unvanı altında atılmış Ticaret Sicili Müdürlüklerince düzenlenmiş imza beyannamesi (2 adet ) 
 • 3. Tasfiyeye ilişkin karar (1 adet Noter onaylı)
 • 4. Şirket sözleşmesinde alacaklıların davetine ilişkin hüküm bulunması halinde, buna uygun olarak yapılan tasfiye memurlarınca hazırlanmış, alacaklıların davetinin yapıldığına ilişkin belge
 • 5. Tasfiyeye girişin tescili sonrasında Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde alacaklılara çağrıya ait ilanın yapılması gereklidir. Bu yapılmadığı takdirde tasfiye süresinin uzaması durumu ortaya çıkmaktadır. Mersiste bulunan ilan formları şirket kaşesi ve tasfiye memurunun imzası ile ilana verilmelidir.
 • ÖNEMLİ NOT: Şirket ana sözleşmesinde özel düzenleme bulunan hallerde bu hükümler uygulanır. (TTK m.267)

 

 

TASFİYE SONU

 

 • 1.Dilekçe 
 • 2. Tasfiye memurlarınca son bilançonun ortaklara tebliğ edildiğine ilişkin belge,
 • 3. Ortakların son bilançonun onayına ilişkin noter tasdikli karar veya mahkemeye itirazda bulunmayacaklarına dair yazılı beyanları
 • 4. Son bilanço