Anasayfa
19 Mayıs 2024, Pazar
English (UK)

Anonim Şirketler

 

KURULUŞ

 

 • 1. MERSİS Başvurusu https://mersis.gtb.gov.tr/
 • 2. Hükmi Şahıs Dilekçesi
 • 3. En az 1 adet Şirket Sözleşmesi (İbraz edilen 1 adet Müdürlüğümüz Ticaret Sicili Dosyasında muhafaza edileceğinden fazla getirilen ana sözleşmeler Müdürlüğümüzce tescil edilmiştir şeklinde onaylanıp tarafınıza iade edilecektir.)
 • 4. Şirket Sözleşme Fotokopisi (1 Adet)
 • 5. Müdürlerin Ana Sözleşmeye göre Ticaret Sicili Müdürlüklerince düzenlenmiş imza beyannamesi.  (2 Asıl)
 • 6. Rekabet Kurumu Ödemeleri 01/01/2018 tarihinden itibaren Karapınar Ticaret ve Sanayi Odası vezneleri tarafından tahsil edilecektir.
 • 7. Pay sahipleri dışında seçilen Yönetim Kurulu Üyelerinin görevi kabul ettiklerine ilişkin yazılı beyanı.
 • 8. Nakden taahhüt edilen sermayenin ¼ nün ödendiğine dair banka yazısı (6102 sayılı TTK Md.345 göre)
 • 9. Konulan ayni sermaye ile kuruluş sırasında devralınacak işletmeler ve ayınların değerinin tespitine ilişkin mahkemece atanan bilirkişi tarafından hazırlanmış değerleme raporları
 • 10. Konulan ayni sermaye üzerinde herhangi bir sınırlamanın olmadığına dair ilgili sicilden alınacak yazı
 • 11. Ayni sermaye olarak konulan taşınmazın, fikri mülkiyet haklarının ve ayınların kayıtlı bulundukları sicillere şerh verildiğini gösteren belge,
 • 12. Ayın ve işletmelerin devir alınmasına ilişkin olanlar da dahil olmak üzere, kurulmakta olan şirket ile kurucular ve diğer kişilerle yapılan ve kuruluşla ilgili olan sözleşmeler.
 • 13. Kuruluşu Bakanlık veya diğer resmi kurumların iznine veya uygun görüşüne tabi olan şirketler için bu izin veya uygun görüş yazısı.
 • 14. Bir tüzel kişinin yönetim kurulu üyeliğine seçilmesi halinde tüzel kişi adına, tüzel kişi tarafından belirlenen bir gerçek kişinin adı, soyadı ve belirlemeye ilişkin yetkili organ kararının noter onaylı örneği.
 • 15. Kanunun 400 üncü maddesinde sayılan bağımlılık hallerinden birinin kendisinde bulunmadığına ilişkin denetçinin görevi kabul beyanı
 • 17. Yabancı uyruklu ortak var ise 1 adet tercüme edilmiş noter tasdikli pasaport sureti

 

ŞUBE AÇILIŞI

 

 • 1. MERSİS Başvurusu https://mersis.gtb.gov.tr/
 • 2. Şirketin Merkezinin Bulunduğu Ticaret Sicili Müdürlüğündeki Dosyasında Varsa değişiklikleriyle beraber, şirket 
 • sözleşmesinin örneği(Onaylı 1 adet)
 • 3. Merkezde yapılan en son tescilin yayımlandığı sicil gazetesi (Onaylı 1 adet)
 • 4. Açılması Bakanlık veya diğer resmi kurumların iznine veya uygun görüşüne tabi olan şubeler için bu izin veya uygun
 • görüş yazısı.
 • 5. Şirketin Merkezinin bulunduğu Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından verilecek Ticaret Sicili Yönetmeliğinin 120.maddesine
 • göre hazırlanmış belge
 • 6. Hükmi Şahıs Dilekçesi
 • 7. Şube temsilcilerinin şube açma kararına göre Ticaret Sicili Müdürlüklerince düzenlenmiş imza beyannamesi. (2 Asıl)
 • 8. Şube Açma Kararı (1 Adet Noter Onaylı)
 • 9. Şirketin Vergi Levhası Fotokopisi (1 adet)

 

ŞUBE ADRES DEĞİŞİKLİĞİ

 

 • 1. Dilekçe (1 Adet)
 • 2. Şube Adres Değişiklik Kararı (1 Adet Noter onaylı)
 • 3. Merkezi başka ilde ise son Yönetim Kurulu Üyelerini gösteren Ticaret Sicil Gazetesi

 

ŞUBE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ

 

Şirket merkezindeki unvan değişikliği sebebi ise;

 • 1. Ticaret Sicili Müdürlüğüne Unvan Değişikliği sebebini belirten ayrıntılı Dilekçe  (1 Adet)
 • 2. Merkezdeki unvan değişikliğini gösteren Ticaret Sicil Gazetesi

 

Şirket Şubenin unvanını değiştirmek istiyorsa ;

 • 1. Ticaret Sicili Müdürlüğüne Dilekçe (1 Adet)
 • 2. Şube Unvan Değişiklik Kararı (1 Adet Noter onaylı)
 • 3. Merkezi başka ilde ise son Yönetim Kurulu Üyelerini gösteren Ticaret Sicil Gazetesi

 

ŞUBE YETKİLİSİ

 

 • 1. Dilekçe (1 Adet)
 • 2. Şube Yetkili Atama / İptal Kararı (1 Adet Noter onaylı)
 • 3. Yetki atama var ise; Şube temsilcilerinin şube açma kararına göre Ticaret Sicili Müdürlüklerince düzenlenmiş imza
 • beyannamesi.
 • 4. Merkezi başka ilde ise son Yönetim Kurulu Üyelerini gösteren Ticaret Sicil Gazetesi

 

MERKEZ NAKLİ

 

 • 1. Şirketin Eski Merkezinin Bulunduğu Ticaret Sicili Memurluğundaki Dosyasında bulunan varsa önceki değişiklikleriyle
 • beraber ana sözleşmenin son hali (onaylı 1 adet)
 • 2. Eski merkezde yapılan en son tescilin yayımlandığı sicil gazetesi (onaylı 1 adet)
 • 3. Eski merkezdeki Ticaret Sicili Yönetmeliğinin 111. Maddesine göre düzenlenmiş belge
 • 4. Ana sözleşmesinin değişen maddelerini gösteren Karar (1 Adet Noter Onaylı)
 • 5. Hükmi Şahıs Dilekçesi
 • 6. Genel Kurul Toplantı tutanağı (TTK 64/4 maddesinde belirtilen deftere yapıştırılmış) (1 Adet Noter Onaylı)
 • 7. Genel Kurul Toplantısına Bakanlık temsilcisinin bulunması halinde Bakanlık Temsilcisi atama yazısı
 • 8. Hazirun cetveli; Genel kurul toplantı tutanağına ek olarak genel kurul müzakere defterine olacak şekilde
 • (1 adet noter tasdikli)

 

GENEL KURUL (OLAĞAN / OLAĞANÜSTÜ)

 

 • 1. Dilekçe
 • 2. Genel kurul toplantı tutanağı (TTK 64/4 maddesinde belirtilen deftere yapıştırılmış şekilde) (Noter Onaylı 1 adet)
 • 3. Hazirun cetveli; Genel kurul toplantı tutanağına ek olarak genel kurul müzakere defterine olacak şekilde
 • (1 adet noter tasdikli)
 • 4. Bakanlık temsilcisi atama yazısı.
 • 5. Genel kurulda yönetim kurulu seçimi var ise; yönetim kurulu yetki kararı (Yönetim Kurulu Kararı müdürlüğümüzde
 • tasdik edilecektir.)
 • 6. Yetkili olanların karara göre Ticaret Sicili Müdürlüklerince düzenlenmiş imza beyannamesi.  (1 Adet)
 • 7. Pay sahipleri dışından seçilen yönetim kurulu üyelerinin ve yetkili atananların görevi kabul ettiklerine ilişkin
 • imzalı belge.
 • 8. Tüzel ortak, yönetim kuruluna seçilmesi halinde ise, tüzel kişi adına, tüzel kişi tarafından belirlenen gerçek kişinin
 • adı, soyadı,
 • yerleşim yeri ve vatandaşlığı ile tüzel ortağın belirlediği geçek kişi temsilciye dair yetkili organ kararı
 • 9. İç Yönerge var ise; 1 adet (İç Yönergesini tescil ettiren şirketler tekrar iç yönergesini tescil ettirmeyeceklerdir.)

 

DENETÇİ SEÇİMİ

 

 • 1. Dilekçe 
 • 2. Genel kurul toplantı tutanağı (TTK 64/4 maddesinde belirtilen deftere yapıştırılmış) (1 Adet Noter Onaylı)
 • 3. Hazirun cetveli; Genel kurul toplantı tutanağına ek olarak genel kurul müzakere defterine olacak şekilde
 • (1 adet noter tasdikli)
 • 4. Bakanlık temsilcisi atama yazısı
 • 5. Kanunun 400 üncü maddesinde sayılan bağımlılık hallerinden birinin kendisinde bulunmadığına ilişkin denetçinin
 • görevi kabul beyanı

 

ANA SÖZLEŞME TADİLİ

 

 • 1. Dilekçe 
 • 2. Genel kurul toplantı tutanağı (TTK 64/4 maddesinde belirtilen deftere yapıştırılmış) (1 Adet Noter Onaylı)
 • 3. Tadil Kararı (1 Adet Noter Onaylı)
 • 4. Hazirun cetveli; Genel kurul toplantı tutanağına ek olarak genel kurul müzakere defterine olacak şekilde
 • (1 adet noter tasdikli)
 • 5. Bakanlık temsilcisi atama yazısı

 

SERMAYE ARTIRIMI

 

 • A) Sermaye artırımının tescilinden önce yönetim kurulunun yeni pay alma hakkının kullanılması esaslarının
 • belirlenmesine ilişkin kararının ve sermayenin halka arz edilmesi halinde Sermaye Piyasası Kurulu tarafından
 • onaylanmış izah namenin tescil edilmesi gerekir.
 •  
 • B) Müdürlüğümüze yapılacak tescil başvurusunda aşağıdaki belgeler verilir;
 • 1. Dilekçe 
 • 2. Esas sermaye sisteminde sermaye artırımına ilişkin genel kurul kararı, kayıtlı sermaye sisteminde ise yönetim
 • kurulu kararı (TTK 64/4 maddesinde belirtilen defterlere yapıştırılmış) (1 Adet Noter Onaylı)
 • 3. Artırılan sermayeyi oluşturan payların tamamının taahhüt olunduğunu gösterir tadil metni (1 Adet)
 • 4. Şirket sözleşmesinin ve 6362 sayılı Kanunun pay bedellerinin ödenmelerine ilişkin hükümleri saklı kalmak
 • kaydıyla, pay bedellerinin en az yüzde yirmi beşinin Kanuna uygun olarak bankaya yatırıldığını gösterir banka mektubu.
 • (Nakden taahhüt edilen - 6102 sayılı TTK Md.345 göre)
 • 5. Rekabet Kurumu Ödemeleri 01/01/2018 tarihinden itibaren Silifke Ticaret ve Sanayi Odası vezneleri tarafından
 • tahsil edilecektir.
 •  
 • 6. Hazirun cetveli; Genel kurul toplantı tutanağına ek olarak genel kurul müzakere defterine olacak şekilde 
 • (1 adet noter tasdikli)
 • 7. Bakanlık temsilcisi atama yazısı
 • 8. Şirket sözleşmesi değişikliği Bakanlık veya diğer resmi kurumların iznine veya uygun görüşüne tabi olan
 • şirketler için bu izin veya uygun görüş yazısı
 • 9. Sermaye artırımının türüne göre yönetim kurulunca düzenlenmiş Yönetim Kurulu Beyanı 
 • (6102 Sayılı TTK Madde 457)
 • 10. Sermaye artırımı sadece iç kaynaklardan veya sermaye taahhüdü yoluyla ya da sermaye taahhüdü ile
 • birlikte iç kaynaklardan yapılıyorsa, sermayenin tamamının ödendiğine, karşılıksız kalıp kalmadığına ve şirket
 • özvarlığının tespitine, iç kaynaklardan karşılanan tutarın şirket bünyesinde gerçekten var olduğuna ilişkin yeminli mali
 • müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir raporu ya da denetime tabi şirketlerde denetçinin bu tespitlere ilişkin raporu.
 • 11. Konulan ayni sermaye ile sermaye artırımı sırasında devralınacak işletmeler ve ayni varlıkların değerinin tespitine ilişkin mahkemece atanan bilirkişi tarafından hazırlanmış değerleme raporları.
 • ·         a. Pay sahibinin şirketten olan alacağını, bir başka şirketin kuruluşunda veya bir başka şirketin sermaye
 • artırımında ayni sermaye olarak koyması durumunda, pay sahibinin şirketten olan alacağının varlığının tespitinde
 • Kanunun 343 üncü maddesi uyarınca şirket merkezinin bulunduğu yerdeki asliye ticaret mahkemesince atanan
 • bilirkişilerce hazırlanacak rapor ibraz edilmesi gerekmektedir.
 • ·         b. Ortağın şirketten olan alacağını, ortağı olduğu şirketin sermaye artırımında ayni sermaye olarak
 • koyması durumunda alacağın varlığının tespitinde, Kanunun 343 üncü maddesi uyarınca şirket merkezinin bulunduğu
 • yerdeki asliye ticaret mahkemesince atanan bilirkişilerce hazırlanacak rapor ibraz edilebileceği gibi, yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir raporu ya da denetime tabi şirketlerde denetçinin bu tespitlere ilişkin raporunun da ibraz edilebilecektir.
 • 12. Konulan ayni sermaye üzerinde herhangi bir sınırlamanın olmadığına dair ilgili sicilden alınacak yazı.
 • 13. Ayni sermaye olarak konulan taşınmazın, fikri mülkiyet haklarının ve diğer değerlerin kayıtlı bulundukları sicillere
 • şerh verildiğini gösteren belge.
 • 14. Rüçhan haklarının sınırlandırılması veya kaldırılmasının gerekçelerini, yeni payların primli ve primsiz çıkarılmasının
 • sebeplerini ve primin nasıl hesaplandığını gösterir yönetim kurulu raporu.
 • 15. Genel kurulun şirket sözleşmesinin değiştirilmesine, yönetim kuruluna sermayenin artırılması konusunda yetki
 • verilmesine dair kararı ile yönetim kurulunun sermayenin artırılmasına ilişkin kararı imtiyazlı pay sahiplerinin hakların
 • ihlal edici mahiyette ise, imtiyazlı pay sahipleri özel kurulunun alacağı kararın noter onaylı örneği ile genel kurul kararına
 • olumsuz oy verenlerin, en az nisabı oluşturan sayıda imzalarını içeren liste ve ortak bir tebligat adresi.
 • 16. Artırılan sermayenin değişik şirket sözleşmesinde taahhüt edilmemesi halinde Kanunun 459 uncu maddesine uygun
 • olarak düzenlenmiş taahhüt sahibinin imzasını taşıyan iştirak taahhütnameleri de müdürlüğe verilir
 •  
 • C) Sermaye artırımının sadece iç kaynaklardan yapılması durumunda, şirket sermayesinin özvarlık içinde korunduğunu, iç kaynaklardan karşılanan tutarın şirket bünyesinde gerçekten var olduğunu doğrulayan yönetim kurulunun açık ve yazılı
 • beyanı ile genel kurul tarafından onaylanmış yıllık bilanço, bilanço tarihinin üzerinden altı aydan fazla zaman geçmiş olması
 • halinde ise yönetim kurulu tarafından onaylanmış ara bilançonun müdürlüğe verilmesi halinde, onbirinci fıkrada belirtilen rapor aranmaz

 

SERMAYE AZALTIMI

 

 • 1. Dilekçe  (1 Adet)
 • 2. Genel kurul toplantı tutanağı (TTK 64/4 maddesinde belirtilen deftere yapıştırılmış) (1 Adet Noter Onaylı)
 • 3. Hazirun cetveli; Genel kurul toplantı tutanağına ek olarak genel kurul müzakere defterine olacak şekilde
 • (1 adet noter tasdikli)
 • 4. Bakanlık temsilcisi atama yazısı
 • 5. Sermayenin azaltılmasına ilişkin yönetim kurulu raporunun onaylandığı ve sermayenin azaltılmasının ne tarzda
 • yapılacağının gösterildiği sermaye azaltılmasına dair genel kurul kararı (1 Adet Noter Onaylı)
 • 6. Sermayenin azaltılmasının sebepleri ile azaltmanın amacı ve azaltmanın ne şekilde yapılacağını gösterir yönetim
 • kurulunca hazırlanmış ve genel kurul tarafından onaylanmış sermayenin azaltılmasına ilişkin rapor (Denetime tabi
 • olması rapor şirket denetçisi tarafından da düzenlenebilir)
 • 7. Sermayenin azaltılmasına rağmen şirket alacaklılarının haklarını tamamen karşılayacak miktarda aktifin şirkette
 • mevcut olduğunun belirlenmesine ilişkin yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir, kuruluşu ve
 • esas sözleşme değişikliği Bakanlık iznine tabi olan şirketlerde ise yeminli mali müşavir raporu
 • 8. Şirket sözleşmesinin değişiklikten sonraki yeni duruma uyarlanmış metni
 • 9. Şirket alacaklılarına yedişer gün arayla üç defa çağrı yapıldığına dair sicil gazeteleri (ÖRNEK)
 • 10. Alacakların ödendiği veya teminat altına alındığını gösteren belge örnekleri
 • 11. Şirket sözleşmesi değişikliği Bakanlık veya diğer resmi kurumların iznine veya uygun görüşüne tabi olan şirketler
 • için bu izin veya uygun görüş yazısı
 

TASFİYE GİRİŞ

 

 • 1. Dilekçe (1 Adet)
 • 2. Genel kurul toplantı tutanağı (TTK 64/4 maddesinde belirtilen deftere yapıştırılmış) (1 Adet Noter Onaylı)
 • 3. Hazirun cetveli; Genel kurul toplantı tutanağına ek olarak genel kurul müzakere defterine olacak şekilde
 • (1 adet noter tasdikli)
 • 4. Bakanlık temsilcisi atama yazısı aslı (Kuruluş ve esas sözleşme değişikliği işlemleri Bakanlık iznine tabi olan şirketler için)
 • 5. Tasfiye Kurulu Yetki Kararı (Yönetim Kurulu Kararı müdürlüğümüzde tasdik edilecektir.)
 • 6. Tasfiye memurlarının “Tasfiye Halinde” ibaresi eklenmiş Ticaret Unvanı altında atılmış Ticaret Sicili
 • Müdürlüklerince düzenlenmiş imza beyannamesi. (2 Adet)
 • 7.Tasfiye memurlarının Tasfiye Memuru görevini kabul ettiğine ilişkin imzalı yazı
 •  Tasfiye memurlarından en az birinin Türk vatandaşı olması ve yerleşim yerinin Türkiye’de bulunması şarttır.
 • (TTK 536)

 

TASFİYEDEN DÖNÜŞ

 

 • 1. Dilekçe (1 Adet)
 • 2. Genel kurul toplantı tutanağı (TTK 64/4 maddesinde belirtilen deftere yapıştırılmış) (1 Adet Noter Onaylı)
 • 3. Hazirun cetveli; Genel kurul toplantı tutanağına ek olarak genel kurul müzakere defterine olacak şekilde
 • (1 adet noter tasdikli)
 • 4. Bakanlık temsilcisi atama yazısı aslı (Kuruluş ve esas sözleşme değişikliği işlemleri Bakanlık iznine tabi olan şirketler için)
 • 5. Yetki Kararı (Yönetim Kurulu Kararı müdürlüğümüzce tasdik edilecektir.)
 • 6. Yetkili olanların karara göre Ticaret Sicili Müdürlüklerince düzenlenmiş imza beyannamesi. (1 Adet asıl)
 • 7. Tasfiyeden dönülmesine ilişkin genel kurul kararı (1 Adet Noter Onaylı)
 • 8. Tasfiye Memuru tarafından hazırlanmış şirketin mal varlığının pay sahipleri arasında dağıtılmaya başlanılmadığına
 • ilişkin rapor

 

TASFİYE SONU

 

 • 1. Dilekçe (1 Adet)
 • 2. Genel kurul toplantı tutanağı (TTK 64/4 maddesinde belirtilen deftere yapıştırılmış) (1 Adet Noter Onaylı)
 • 3. Hazirun cetveli; Genel kurul toplantı tutanağına ek olarak genel kurul müzakere defterine olacak şekilde
 • (1 adet noter tasdikli)
 • 4. Bakanlık temsilcisi atama yazısı aslı (Kuruluş ve esas sözleşme değişikliği işlemleri Bakanlık iznine tabi olan şirketler için)
 • 5. Tasfiyeye Sonu Bilançosu (1 Adet asıl genel kurulca onaylı)
 • 6. Tasfiye memurları tarafından imzalanmış Tasfiyeye Sonu Bilançosu (1 Adet Asıl)
 • 7. 3 ilanın yayınlandığı gazetelerin fotokopisi (Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi ve Şirket Ana sözleşmesinin ilan
 • maddesi uyarınca bazı şirketlerde yerel gazete)

 

YÖNETİM KURULU ÜYESİNİN İSTİFASI VE YENİ ATAMA

 

 • 1. Dilekçe
 • 2. Yönetim Kurulu kararı (2 Adet Noter Onaylı) 
 • 3. Bir tüzel kişinin yönetim kurulu üyeliğine seçilmesi halinde, tüzel kişi ile birlikte tüzel kişi adına tüzel kişi tarafından
 • belirlenen bir gerçek kişinin adı, soyadı ve belirlemeye ilişkin yetkili organ kararının noter onaylı örneği.
 • 4. Yönetim Kurulu üyelerinin ortaklar dışından atanması halinde, dışarıdan atanan üyelerin görevi kabul ettiğine
 • ilişkin imzalı belge. Bu belgede yerleşim yeri, uyruğu, T.C. vatandaşı ise kimlik numarası, yabancı uyruklu ise vergi
 • numarası veya yabancılara mahsus kimlik numarası belirtilmeli, yabancı uyruklu ise ekinde onaylı pasaport sureti
 • ve ikameti Türkiye'de olan yabancı uyruklu için onaylı ikamet tezkeresi eklenmelidir.
 • 5. Yetki verilen kişinin karara göre Ticaret Sicili Müdürlüklerince düzenlenmiş imza beyannamesi.
 • (1 Adet Asıl)

 

TEK PAY SAHİPLİĞİ BİLDİRİMİ

 

 • 1. Dilekçe (1 Adet)
 • 2. Yönetim Kurulu Kararı (kararda şirketin tek pay sahibine düştüğü belirtilecektir)
 • 3. Yönetim Kurulu Üyesinin şirketin tek ortaklı olduğunu bu ortağın adı, soyadı, yerleşim yeri, TC kimlik numarası,
 • vatandaşlığını belirten yazı

 

TEK PAY SAHİPLİĞİNİN SONA ERMESİ

 

 • 1. Dilekçe (1 Adet)
 • 2. Şirketin tek pay sahipliği durumunun sona erdiğini belirten Yönetim Kurulu Kararı (Yönetim Kurulu Kararı
 • müdürlüğümüzce tasdik edilecektir.)
 • 3. Ortakların pay defterlerinin 1'er adet fotokopisi

 

ŞUBE KAPANIŞI

 

 • 1. Dilekçe (1 Adet)
 • 2. Şube Kapanış Kararı (1 Adet Noter onaylı)
 • 3. Merkezi başka ilde ise son Yönetim Kurulu Üyelerini gösteren Ticaret Sicil Gazetesi

 

ADRES DEĞİŞİKLİĞİ

 

 • 1. Dilekçe (1 Adet)
 • 2. Adres Değişikliği Kararı (1 Adet Noter onaylı)

 

Not: Kararlarda adresin Ulusal Adres Veri Tabanındaki standartlara uygun olarak yazılması gerekmektedir. 

 

ACENTELİK TESCİLİ

 

 • 1. Dilekçe (1 Adet)
 • 2. Acentelik Vekaletnamesi (1 Adet Noter onaylı)

 

ACENTELİK FESHİ

 

 • 1. Dilekçe (1 Adet)
 • 2. Acentelik Fesihnamesi (1 Adet Noter onaylı)

 

RESEN ADRES DEĞİŞİKLİĞİ

 

 • 1. Dilekçe(1 Adet)
 • 2. Eski ve Yeni Adresi belirten Belediye Numaraj Belgesi (1 Adet Asıl)

Uyarı:
1- Belediye Numarataj Yazısında İlgili Şirketin Unvanının belirtilmiş olması gerekmektedir.
2- Yazılan Eski Adresin Ticaret Sicilindeki kayıtlı adres olması gerekmektedir.

3- Belediye Numarataj Yazısında Şirketin eski ve yeni adresinin aynı adres olduğu ve belediye tarafından güncelleme

yapıldığı için adresin değiştiği belirtilecek.

 

SÜRE UZATIMI

 

 • 1. Dilekçe (1 Adet)
 • 2. Genel kurul toplantı tutanağı (TTK 64/4 maddesinde belirtilen deftere yapıştırılmış) (1 Adet Noter Onaylı)
 • 3. Tadil Kararı (1 Adet Noter Onaylı)
 • 4. Hazirun cetveli; Genel kurul toplantı tutanağına ek olarak genel kurul müzakere defterine olacak şekilde
 • (1 adet noter tasdikli)
 • 5. Şirketin süresi bitmesine rağmen faaliyetini devam ettirdiği ve tasfiye işlemlerine başlamadığına dair Serbest
 • Muhasebeci Mali Müşavir bilirkişi raporu  (1 Adet)
 •    *Raporun ekinde Vergi Dairesi kaydının faal olduğuna dair yazı var ise ayrıca getirmesine gerek yoktur. Yok ise ; 
 • Vergi Dairesi kaydının faal olduğuna dair yazı (1 adet) 

 

 

YÖNETİM KURULU ÜYELERİ / TEMSİLE YETKİLİ KİŞİLERİN
Adı-Soyadı, Ünvanı, Kimlik Numarası, Yerleşim Yeri veya Vatandaşlığının Değişmesi

 

 • 1. Dilekçe (1 Adet)
 • 2. Yönetim Kurulu Kararı (1 Adet Noter Onaylı - Asıl)
 • 3. Türk Vatandaşlarının Ad-Soyad değişikliği ile ilgili Mahkeme Kararının onaylı sureti (Noter veya Mahkeme)
 • 4. Yabancı Uyrukluların Ad-Soyad, Pasaport Numarası değişikliği var ise ilgili Konsolosluktan yazı ve bu yazının
 • noter onaylı sureti
 • 5. Yerleşim Yeri değişikliğinde;
 •     Tüzel kişiler için: Ticaret Sicili Gazetesi
 •     Gerçek kişiler için: Kararda yazılması ve kimlik paylaşım sisteminde yeni adresin görülebilmesi yeterlidir.
 • 6. Vatandaşlığın değişmesi halinde yeni Ülke vatandaşlığını gösteren Tercüme Edilmiş 1 adet Noter Onaylı Pasaport
 • Sureti ile diğer Ülke vatandaşlığından çıktığına dair  İçişleri Bakanlığı yazısı.
 • 7. Değişikliği yapılacak olan kişilerin imza yetkisi var ise yeni Ad-Soyadları ile Şirket unvanına göre düzenlenmiş 1 adet
 • Ticaret Sicili Müdürlüklerince düzenlenmiş imza beyannamesi.