Anasayfa
19 Mayıs 2024, Pazar
English (UK)

Limited Şirketler

KURULUŞ

 

1. MERSİS Başvurusu https://mersis.gtb.gov.tr/

2. Hükmi Şahıs Dilekçesi
3. En az 1 Şirket Sözleşmesi (Şirketi Sözleşmesi 15.03.2018 tarihinden itibaren Ticaret Sicili Müdürlüğünde onaylanacaktır.)

 • Ortaklardan en az bir tanesinin yönetim hakkı ve temsil yetkisinin bulunması gerekir. (TTK 623)
 • Uyarı: Şirket müdürünün birden fazla olması halinde bunlardan birinin şirket ortağı olup olmadığına bakılmaksızın
 • Müdürler Kurulu Başkanı olarak atanması şarttır. (TTK 624)

4. Müdürlerin Şirket Sözleşmesine göre Ticaret Sicili Müdürlüklerince düzenlenmiş imza beyannamesi

 • Ortaklardan en az bir tanesinin yönetim hakkı ve temsil yetkisinin bulunması gerekir. (TTK 623)
 • Uyarı: Şirket müdürünün birden fazla olması halinde bunlardan birinin şirket ortağı olup olmadığına bakılmaksızın
 • Müdürler Kurulu Başkanı olarak atanması şarttır. (TTK 624)

5. Rekabet Kurumu Ödemeleri 01/01/2018 tarihinden itibaren Karapınar Ticaret ve Sanayi Odası vezneleri tarafından

tahsil edilecektir. 

6. Hariçten seçilen müdürün görevi kabul ettiğine dair yazılı beyanı

7. Konulan ayni sermaye ile kuruluş sırasında devralınacak işletmeler ve ayınların değerinin tespitine ilişkin

mahkemece atanan bilirkişiler tarafından hazırlanmış değerleme raporları
8. Konulan ayni sermaye üzerinde herhangi bir sınırlamanın olmadığına dair ilgili sicilden alınacak yazı
9. Bir tüzel kişinin şirket müdürlüğüne seçilmesi halinde tüzel kişi ile birlikte tüzel kişi adına, tüzel kişi tarafından

belirlenen bir gerçek kişinin adı, soyadı ve belirlemeye ilişkin yetkili organ kararının noter onaylı örneği
10. Ayni sermaye olarak konulan taşınmazın, fikri mülkiyet haklarının ve diğer ayınların kayıtlı bulundukları sicillere

şerh verildiğini gösteren belge
11. Yabancı uyruklu ortak var ise 1 adet tercüme edilmiş noter tasdikli pasaport sureti

 

 

 

ŞUBE AÇILIŞI

 

1. MERSİS Başvurusu https://mersis.gtb.gov.tr/

2. Şirketin Merkezinin Bulunduğu Ticaret Sicili Müdürlüğündeki Dosyasında Varsa değişiklikleriyle beraber,

şirket sözleşmesinin örneği (Onaylı 1 adet) 
3. Açılması Bakanlık veya diğer resmi kurumların iznine veya uygun görüşüne tabi olan şubeler için

bu izin veya uygun görüş yazısı.
4. Şirketin Merkezinin bulunduğu Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından verilecek Ticaret Sicili Yönetmeliğinin

120.maddesine göre hazırlanmış belge
5. Hükmi Şahıs Dilekçesi
6. Şube temsilcilerinin şube açma kararına göre alınacak Ticaret Sicili Müdürlüklerince düzenlenmiş

imza beyannamesi. (2 ASIL) 
7. Şube Açma Kararı (1 Adet Noter Onaylı)
8. Şirketin Vergi Levhası Fotokopisi (1 adet)
9. Merkezde yapılan en son tescilin yayımlandığı sicil gazetesi (Onaylı 1 adet)

 

 

 

MERKEZ NAKLİ

 

1. Eski Merkez Sicil Müdürlüğü'ndeki Şirketin Ticaret Sicili Dosyasından;

 • Ana Sözleşme / varsa değişiklik kararları ile Ticaret Sicili Gazetelerinden (onaylı 1 adet)
 • Ticaret Sicili Yönetmeliğinin 111.Maddesine göre Sicil Tasdiknamesi

2. MERSİS Başvurusu https://mersis.gtb.gov.tr/
3. Ana sözleşmesinin değişen maddelerini gösteren Merkez Nakli Kararı (1 Adet noter tasdikli)
4. Hükmi Şahıs Dilekçesi
5. Vergi Levhası fotokopisi

 

 

HİSSE DEVRİ

 

1. Dilekçe (1 Adet) 
2. Hisse Devri Kararı (1 Adet Noter onaylı)

 • Yeni ortak giriş var ise ortağın ad ve soyadı yanında yerleşim yeri, vatandaşlıkları ve Türkiye Cumhuriyeti
 • Vatandaşı ise kimlik numaraları T.C. kimlik numarası; yabancı uyruklu ise, vergi numarası veya yabancılara
 • mahsus kimlik numarası belirtilmelidir.
 • Uyarı : Şirket müdürünün birden fazla olması halinde bunlardan birinin şirket ortağı olup olmadığına
 • bakılmaksızın Müdürler Kurulu Başkanı olarak atanması şarttır. (TTK 624)

3. Hisse Devir Sözleşmesi (1 Adet asıl)
4. Devir eden ve devir alan ortakların pay defteri ilgili sayfası ile noter onay sayfasının fotokopisi
5. Alınan Hisse Devri Kararında Müdür Değişikliği var ise karara göre Ticaret Sicili Müdürlüklerince

düzenlenmiş imza beyannamesi(2 Adet Asıl )
6. Şirket tek ortaklı hale geliyor ise; Müdürün şirketin tek ortaklı olduğunu bu ortağın adı, soyadı, yerleşim yeri,

TC kimlik numarası, vatandaşlığını belirten Beyanname
7. Hariçten müdür ataması var ise görevi kabul ettiğine dair yazılı beyanı

8. Şirkete yeni ortak olacak yabancı uyruklu kişi var ise Pasaportun tercüme edilmiş noter onaylı sureti ve

potansiyel vergi numarasını gösterir yazı.

 

 

TEMSİL

 

1. Dilekçe (1 Adet )
2. Karar (1 Adet )

 • Ortaklardan en az bir tanesinin yönetim hakkı ve temsil yetkisinin bulunması gerekir. (TTK 623)
 • Uyarı : Şirket müdürünün birden fazla olması halinde bunlardan birinin şirket ortağı olup olmadığına bakılmaksızın
 • Müdürler Kurulu Başkanı olarak atanması şarttır. (TTK 624)

3. Yeni yetkili var ise karara göre Ticaret Sicili Müdürlüklerince düzenlenmiş imza beyannamesi. ( 2 Adet Asıl )
4. Hariçten müdür ataması var ise görevi kabul ettiğine dair yazılı 
5. Bir tüzel kişinin şirket müdürlüğüne seçilmesi halinde tüzel kişi ile birlikte tüzel kişi adına, tüzel kişi tarafından belirlenen

bir gerçek kişinin adı, soyadı ve belirlemeye ilişkin yetkili organ kararının noter onaylı örneği

6. Yetki verilen kişi yabancı uyruklu ise Pasaportun tercüme edilmiş noter onaylı sureti ve potansiyel

vergi numarasını gösterir yazı.

 

 

GENEL KURUL

 

1. Dilekçe
2. Genel kurul toplantı tutanağı (Noter Tasdikli 1 ASIL)
3. Ana sözleşme tadili ile ilgili madde tadilleri var ise; ilgili madde tadiline ait evrakları

 

 

 

DENETÇİ SEÇİMİ

 

1. Dilekçe
2. Genel kurul toplantı tutanağı (1 Adet Noter Onaylı)
3. Kanunun 400 üncü maddesinde sayılan bağımlılık hallerinden birinin kendisinde bulunmadığına ilişkin

denetçinin görevi kabul beyanı

 

 

SERMAYE ARTIRIMI

 

1. Dilekçe (1 Adet)
2. Sermaye Artırımı Kararı (1 Adet Noter onaylı)

3. Rekabet Kurumu Ödemeleri 01/01/2018 tarihinden itibaren Karapınar Ticaret ve Sanayi Odası vezneleri

tarafından tahsil edilecektir. 

4. Sermaye artırımı sadece iç kaynaklardan veya sermaye taahhüdü yoluyla ya da sermaye taahhüdü ile birlikte

iç kaynaklardan yapılıyorsa, sermayenin tamamının ödendiğine, karşılıksız kalıp kalmadığına ve şirket özvarlığının

tespitine, iç kaynaklardan karşılanan tutarın şirket bünyesinde gerçekten var olduğuna ilişkin yeminli mali müşavir veya

serbest muhasebeci mali müşavir raporu ya da denetime tabi şirketlerde denetçinin bu tespitlere ilişkin raporu.
5. Konulan ayni sermaye ile devralınacak işletmeler ve aynı varlıkların değerinin tespitine ilişkin mahkemece atanan

bilirkişi tarafından hazırlanmış değerleme raporları

 • Not: Şirket ortaklarının şirketten olan alacakları ayni sermaye olarak kabul edilmiştir. Gümrük ve Ticaret Bakanlığının
 • 27.09.2013 tarihli genelgesine istinaden;

a. Pay sahibinin şirketten olan alacağını, bir başka şirketin kuruluşunda veya bir başka şirketin sermaye artırımında

ayni sermaye olarak koyması durumunda, pay sahibinin şirketten olan alacağının varlığının tespitinde Kanunun

343. maddesi uyarınca şirket merkezinin bulunduğu yerdeki asliye ticaret mahkemesince atanan bilirkişilerce

hazırlanacak rapor ibraz edilmesi gerekmektedir.

b. Ortağın şirketten olan alacağını, ortağı olduğu şirketin sermaye artırımında ayni sermaye olarak koyması

durumunda alacağın varlığının tespitinde, Kanunun 343 üncü maddesi uyarınca şirket merkezinin bulunduğu yerdeki

asliye ticaret mahkemesince atanan bilirkişilerce hazırlanacak rapor ibraz edilebileceği gibi, yeminli mali müşavir

veya serbest muhasebeci mali müşavir raporu ya da denetime tabi şirketlerde denetçinin bu tespitlere ilişkin

raporunun da ibraz edilebilecektir.

6. Konulan ayni sermaye üzerinde herhangi bir sınırlamanın olmadığına dair ilgili sicilden alınacak yazı
7. Ayni sermaye olarak konulan taşınmazın, fikri mülkiyet haklarının ve ayınların kayıtlı bulundukları sicillere

şerh verildiğini gösteren belge

NOT: Sermaye artırımının sadece iç kaynaklardan yapılması durumunda, şirket sermayesinin özvarlık içinde

korunduğunu, iç kaynaklardan karşılanan tutarın şirket bünyesinde gerçekten var olduğunu doğrulayan müdürler

kurulunun açık ve yazılı beyanı (Müdürler Kurulu Beyanı) ile genel kurul tarafından onaylanmış yıllık bilanço, bilanço

tarihinin üzerinden altı aydan fazla zaman geçmiş olması halinde ise müdürler kurulu tarafından onaylanmış ara

bilançonun müdürlüğe verilmesi halinde, 6.fıkrada belirtilen rapor aranmaz.

 

 

SERMAYE AZALTIMI

 

1. Dilekçe (1 Adet)
2. Sermayenin azaltılmasına ilişkin şirket müdürleri raporunun onaylandığı ve sermayenin azaltılmasının ne tarzda

yapılacağının gösterildiği sermaye azaltılmasına dair genel kurul kararı (1 Adet Noter Onaylı)

3. Sermayenin azaltılmasının sebepleri ile azaltmanın amacı ve azaltmanın ne şekilde yapılacağını gösterir şirket

müdürü veya müdürleri tarafından hazırlanmış ve genel kurul tarafından onaylanmış sermayenin azaltılmasına ilişkin rapor
4. Sermayenin azaltılmasına rağmen şirket alacaklılarının haklarını tamamen karşılayacak miktarda aktifin şirkette

mevcut olduğunun belirlenmesine ilişkin yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir raporu ya da

denetime tabi şirketlerde denetçinin bu belirlemelere ilişkin raporu
5. Şirket sözleşmesinin değişiklikten sonraki yeni duruma uyarlanmış metni
6. Şirket alacaklılarına yedişer gün arayla üç defa çağrı yapıldığına dair sicil gazeteleri
7. Alacakların ödendiği veya teminat altına alındığını gösteren belge
8. Sermaye, zararlar sonucunda bilançoda oluşan bir açığı kapatmak amacıyla ve bu açıklar oranında azaltılacak olursa;

Şirket sözleşmesinde öngörülen ek ödeme yükümlülüklerinin tamamen ödendiğini gösteren belge

NOT: Şirket müdürlerince alacaklıları çağırmaktan ve bunların haklarının ödenmesinden veya teminat alınmasından

vazgeçilmiş ve buna ilişkin müdürler kurulu kararı müdürlüğe ibraz edilmiş ise 6. ve 7. maddelerde belirtilen belgeler aranmaz.

 

 

TASFİYE GİRİŞ

 

1.  Dilekçe (1 Adet)
2. Tasfiye Giriş Kararı (1 Adet Noter onaylı)
3. Tasfiye Memurunun “Tasfiye Halinde” ibaresi eklenmiş Ticaret ünvanı altında atılmış Ticaret Sicili Müdürlüklerince

düzenlenmiş imza beyannamesi. 
4. Tasfiye memurlarının Tasfiye Memuru görevini kabul ettiğine ilişkin imzalı yazı

 • Tasfiye memurlarından en az birinin Türk vatandaşı olması ve yerleşim yerinin Türkiye’de bulunması şarttır. (TTK 536)

 

 

TASFİYEDEN DÖNÜŞ

 

1. Dilekçe (1 Adet)
2. Tasfiyeden dönülmesine ilişkin genel kurul kararı (1 Adet Noter Onaylı)
3. Yetkili olanların karara göre Ticaret Sicili Müdürlüklerince düzenlenmiş imza beyannamesi. (2 Adet asıl)
4. Tasfiye Memuru tarafından hazırlanmış şirketin mal varlığının pay sahipleri arasında dağıtılmaya

başlanılmadığına ilişkin rapor

 

 

TASFİYE SONU

 

1. Dilekçe (1 Adet)
2. Tasfiye Sonu Kararı (1 Adet Noter onaylı)
3. Tasfiye Sonu Bilançosu.  (1 Adet Asıl)
4. 3 ilanın yayınlandığı gazetelerin fotokopisi (Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi ve Şirket Ana sözleşmesinin

ilan maddesi uyarınca bazı şirketlerde yerel gazete)

 

 

ŞUBE KAPANIŞI

 

1. Ticaret Sicili Müdürlüğüne Dilekçe (1 Adet)
2. Şube Kapanış Kararı (1 Adet Noter onaylı)
3. Merkezi başka ilde ise son ortaklarını gösteren Ticaret Sicil Gazetesi

 

 

ANA SÖZLEŞME TADİLİ

 

1. Dilekçe (1 Adet)
2. Tadil Kararı (1 Adet Noter onaylı)

 

 

ACENTELİK TESCİLİ

 

1. Dilekçe (1 Adet)
2. Acentelik Vekaletnamesi (3 Adet Noter onaylı)

 

 

ACENTELİK FESHİ

 

1. Dilekçe (1 Adet)
2. Acentelik Fesihnamesi (1 Adet Noter onaylı)

 

 

ADRES DEĞİŞİKLİĞİ

 

1. Dilekçe (1 Adet)
2. Karar (1 Adet Noter onaylı)

 

Not: Kararlarda adresin Ulusal Adres Veri Tabanındaki standartlara uygun olarak yazılması gerekmektedir.

 

 

RESEN ADRES DEĞİŞİKLİĞİ

 

1. Dilekçe (1 Adet)
2. Eski ve Yeni Adresi belirten Belediye Numarataj Belgesi (1 Adet Asıl)

Uyarı:
1- Belediye Numarataj Yazısında İlgili Şirketin Ünvanının belirtilmiş olması gerekmektedir.
2- Yazılan Eski Adresin Ticaret Sicilindeki kayıtlı adres olması gerekmektedir.

3- Belediye Numarataj Yazısında Şirketin eski ve yeni adresinin aynı adres olduğu ve belediye tarafından

güncelleme yapıldığı için adresin değiştiği belirtilecek.

 

 

SÜRE UZATIMI

 

1. Dilekçe (1 Adet)
2. Tadil Kararı (1 Adet Noter Onaylı)
3. Şirketin süresi bitmesine rağmen faaliyetini devam ettirdiği ve tasfiye işlemlerine başlamadığına dair Serbest Muhasebeci

Mali Müşavir bilirkişi raporu  (1 Adet)
   *Raporun ekinde Vergi Dairesi kaydının faal olduğuna dair yazı var ise ayrıca getirmesine gerek yoktur. Yok ise; 

Vergi Dairesi kaydının faal olduğuna dair yazı (1 adet) 

 

 

MÜDÜRLERİN / ŞİRKETİ TEMSİLE YETKİLİ DİĞER KİŞİLERİN VEYA ORTAKLARIN
ADI-SOYADI, UNVANI, KİMLİK NUMARASI, YERLEŞİM YERİ VEYA VATANDAŞLIĞININ DEĞİŞMESİ

 

1. Dilekçe (1 Adet)
2. Genel Kurul Kararı (1 Adet Noter Onaylı - Asıl)
3. Türk Vatandaşlarının Ad-Soyad değişikliği ile ilgili Mahkeme Kararının onaylı sureti (Noter veya Mahkeme)
4. Yabancı Uyrukluların Ad-Soyad, Pasaport Numarası değişikliği var ise ilgili Konsolosluktan yazı ve bu yazının

noter onaylı sureti
5. Yerleşim Yeri değişikliğinde;
    Tüzel kişiler için : Ticaret Sicili Gazetesi
    Gerçek kişiler için : Kararda yazılması ve kimlik paylaşım sisteminde yeni adresin görülebilmesi yeterlidir.
6. Vatandaşlığın değişmesi halinde yeni Ülke vatandaşlığını gösteren Tercüme Edilmiş 1 adet Noter Onaylı

Pasaport Sureti ile diğer Ülke vatandaşlığından çıktığına dair  İçişleri Bakanlığı yazısı.
7. Değişikliği yapılacak olan kişilerin imza yetkisi var ise yeni Ad-Soyadları ile Şirket unvanına göre düzenlenmiş

1 adet Ticaret Sicili Müdürlüklerince düzenlenmiş imza beyannamesi.

 

 

SURİYE/IRAK VB ÜLKE VATANDAŞLARININ Müdürlerin / Şirketi Temsile Yetkili Diğer Kişilerin
veya OrtaklarınTÜRK VATANDAŞLIĞINA Geçmesi

 

1. Dilekçe (1 Adet)
2. Genel Kurul Kararı (1 Adet Noter Onaylı - Asıl)
3. Değişikliği yapılacak olan kişilerin imza yetkisi var ise yeni Ad-Soyadları ile Şirket unvanına göre düzenlenmiş 1 adet

Ticaret Sicili Müdürlüklerince düzenlenmiş imza beyannamesi.
4. Vukuatlı nüfus cüzdan örneği

NOT: Kararda Türk Vatandaşlığına geçen şahsın Pasaport Numarası ve Yeni T.C. Kimlik Numarası belirtilecektir.