Anasayfa
16 Mayıs 2022, Pazartesi
English (UK)

Kapasite Raporu

Tanımı ve Kapsamı

 • Kapasite Raporu; bir firmanın, mevcut makine parkı ve işgücüyle, bir yıl zarfında kaç birimlik üretim yapılabileceğinin belli kriterlerden hareket ederek bilimsel bir şekilde belirlenmesi sonucu düzenlenen belgedir. Kapasite raporunun geçerlilik süresi 3 yıldır.

Düzenlenme Amacı

 • Kapasite raporları ülkenin sınaî üretim potansiyelini tespit etmek, ekonomik ve stratejik plan ve programları için veri tabanı oluşturmak amacıyla düzenlenmektedir. Anılan belge, teşvik, kota, tahsis, ihale, ithalat ve ihracatla ilgili işlemler ile çeşitli kamu kuruluşları ve Bakanlıkların kayıtlarına girmek için kullanılmaktadır. (sanayi sicili, gıda sicili gibi)

Kapasite Raporu Düzenlenmesini Zorunlu Kılan Mevzuat 

 • 6948 Sayılı Sanayi Sicil Kanunu
 • 5174 Sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (T.O.B.B.) Kanunun, 5. Maddesinin 8. Fıkrası uyarınca ‘‘Kapasite Raporu düzenlenemeyen kurumlar sanayici sayılamazlar’’ İbaresi
 • 28.05.1975 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 7/9914 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı
 • T.O.B.B. Muamelat Yönetmeliği (9. Bölüm, Madde 54)
 • İthalat ve İhracat Yönetmelikleri
 • Teşvikler ve ilgili Tebliğler,
 • 560 Sayılı Gıdaların Üretimi ve Tüketimi ve Denetlenmesine Dair Kanun Hükmünde Kararname ve Yönetmelikleri,

Kapasite Raporunun Kullanıldığı Alanlar

 • Sanayi sicil kaydı işlemlerinde,
 • Çeşitli kurum ve kuruluşların ihalelerine iştirakte,
 • Sanayici-ihracatçılara tanınan haklardan yararlanmada,
 • Bazı üretim girdilerini indirimli tarifeden temin etmekte,
 • Sanayicilere verilen tahsislerden yararlanmada,
 • Kota başvurularında,
 • Teşvik Belgesi taleplerinde,
 • Geçici kabul yoluyla ithalat girişimlerinde.

Kapasite Raporu İçin Nasıl Başvurulur?

 • Oda’dan temin edilen kapasite raporu talep formu ekinde aşağıda belirtilen evraklar derlenerek başvurulur.
 • İşçilerin son iki aya ait SSK bildirgeleri ve ödeme makbuzları,
 • İşyerinin tapu senedi veya yenilenmiş kira kontratı ile muhtasar beyannamesi ve tahakkuk fişi,
 • İmalatta kullanılan makinelerin alış faturaları ya da sahiplik belgelerinin fotokopileri,

Kapasite Raporu Düzenlenme İşlemi

 • Firma tarafından Kapasite Raporu Talep Formu ile birlikte Odaya başvurulur,
 • Başvuru ilgili raportör tarafından değerlendirilir,
 • Görevli eksper mühendisle beraber daha önceden belirlenen tarihte firmanın işyerine ziyarette bulunulur,
 • Eksper mühendis Kapasite Kriterlerine uygun olarak ölçüm ve tespitlerini yapar ve raporu tanzim eder,
 • Tanzim edilen rapor, yazımı müteakip online olarak otomasyon sisteminden onaylanmak üzere Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’ne (TOBB) gönderilir,
 • TOBB’un onayından sonra Karapınar Ticaret ve Sanayi Odası’na iade edilen raporlardan birisi firmaya verilirken, diğeri Oda’da firmanın dosyasında muhafaza edilir.

Kapasite Raporunun Yenilenmesini Gerektiren Nedenler

 • Süre bitimi,
 • Kapasite verilerindeki değişiklikler.

Kapasite Raporunun İptalini Gerektiren Nedenler

 • Tesisin başka bir firmaya devir edilmesi, kısmen veya tamamen kiraya verilmesi veya geri alınması,
 • İşyerinin değiştirilmesi sonucu, makine ve tesisat tablosunda kapasiteye etki edecek bir değişikliğin saptanması (bu durumda eski kapasite raporu iptal edilir yerine yenisi tanzim edilir. İşyeri değişikliğinde makine ve tesisat tablosunda kapasiteye etki edecek bir değişikliğin olmaması halinde yeni adresin TOBB’a bildirilmesi yeterlidir),
 • Firmanın sanayicilik vasfını kaybetmesi (firmanın üretimi bırakması veya işyerinin devamlı kapalı olduğunun Karapınar Ticaret ve Sanayi Odası’nca tesbiti)
 • Kuruluşun feshi veya iflas etmesi,
 • Şahıs firmalarında firma sahibinin vefatı,
 • Firmanın faaliyet konusunu değiştirmesi veya işyerini başka bir il’e nakletmesi ve/veya başka bir Oda’ya kaydolmak suretiyle yeni bir kapasite raporu tanzim ettirmesi,
 • Tabii afetler nedeniyle makine ve tesisatın harap olması ve uzun zaman çalışmaz durumda bulunduğunun tespiti,
 • Geçerlilik süresinin dolması.